กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา”

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา” จัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 ในการนี้ ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยคุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านประสานกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็ว ตลอดเวลากว่า 30 ปี มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการทั้งในด้านการพัฒนาและการช่วยเหลือราษฎรในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ก่อเกิดโครงการและกิจกรรมต่างๆจำนวนมาก สมควรที่จะนำมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบอย่างกว้างขวาง โดยงาน “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Cr:Pr CPG
ขอบคุณภาพบางส่วนจาก : มูลนิธิชัยพัฒนา