CEO พบ CP Sustainable Future Leader แลกเปลี่ยนแนวคิดสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆนี้ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ พบปะ พูดคุยกับ พนักงาน One Young World (OYW) ตั้งแต่รุ่นที่ 1 (ปี 2015) จนถึง รุ่นที่ 5 (ปี 2019) จำนวน 41 คน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดทั้งในประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่า CP Sustainable Future Leader พร้อมสร้างเครือข่าย และสื่อสารกันผ่าน CPG Connect พร้อมให้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คุณศุภชัย กล่าวว่า CP Sustainable Future Leader จะเป็นเครือข่ายที่สร้างให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในอนาคต ซึ่งจะทำให้พนักงาน มีมุมมองที่กว้างขึ้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถระดมสมอง และช่วยกันทำโครงการต่างๆ ของเครือฯ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะโครงการด้านความยั่งยืน

“เรามีเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ชัดเจนว่า ภายในปี 2030 จะทำ Zero Carbon Footprint และ Zero Food Wasted ซึ่งทั้งคู่เป็นเรื่องที่ทำยากที่สุด แต่เครือฯ ก็ตั้งเป้าว่าจะต้องทำให้ได้ และก็คิดว่ากลุ่ม One Young World จะมีส่วนช่วยแบ่งปันเป้าหมายเหล่านี้ได้”

คุณศุภชัย ยังได้เปิดโอกาสให้น้องๆ OYW เสนอแนวคิดที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้เครือฯ เป็นองค์กรที่เป็น Carbon Neutral โดยตั้งเป้าให้เกิดขึ้นภายใน 10 ปี ซึ่งน้องๆ ได้นำเสนอไอเดีย เช่น การปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว, การใช้มาตรการทางกฎหมาย, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้งการคำนึงถึง Circular Economy ซึ่งต้องใช้ Resource ที่มีให้คุ้มค่า และการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยทำให้เกิด Carbon Neutral ขึ้นในองค์กร

นอกจากนี้ คุณศุภชัย ยังได้แลกเปลี่ยนในประเด็นการเปลี่ยนแปลงประเทศ โดยให้ความเห็นว่า สิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลง คือ การศึกษา ซึ่งต้องช่วยกันสร้างคุณค่าที่ดีในด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน

“การให้การศึกษา ไม่ใช่แค่การสอนในแง่วิชาการ แต่ต้องสร้างให้เกิด Value เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยยึดหลัก Human Character form ของมนุษย์ ซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ 1-12 ปี ถ้าเราทุ่มกำลังไปกับคนรุ่นใหม่สร้าง Core Value ให้เขารู้ว่าแกนของความยั่งยืนคืออะไร ถ้ารู้และเข้าใจเขาจะเป็นผู้ที่เปลี่ยนประเทศนี้ ซึ่งใน Generation นี้เราใช้เวลาไม่นานเพียง 20 ปี เมื่อเราสร้างสิ่งนี้กับคนรุ่นใหม่ได้ก็จะเป็นคลื่นที่ส่งต่อกันมาแบบ Wave After Wave”

อย่างไรก็ตาม เครือฯ ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา และพยายามสร้างให้เกิด Ecosystem เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะระบบการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญ ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือ โรงเรียน และครูใหญ่ ดังนั้นการหา Talent ผู้นำโรงเรียนจึงมีความสำคัญ โดยครูใหญ่ที่มีคุณภาพจะมีศักยภาพในการดูแลเด็กอายุ 1-12 ปี ได้ ซึ่งการขับเคลื่อนสังคมผ่านระบบการศึกษาน่าจะเป็นวิธีที่เร็วและดีที่สุด

“ปัจจุบัน เครือฯ ทำโครงการ Connext ED เป็นหนึ่งในโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ซึ่งกำลัง Transform มาเป็นมูลนิธิที่ร่วมกับ 30 องค์กร ช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยน และ OYW ในฐานะของ Sustainable Future Leader สามารถเข้ามาร่วมมือช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้ เพราะในเครือก็มีหลายๆ โปรแกรมในเรื่องของการสร้างความยั่งยืน มีแพลทฟอร์มต่างๆ ให้เราเข้าไปช่วยกันทำ”

คุณศุภชัย ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนในอีกหลายๆ ประเด็นที่เป็นประโยชน์ และช่วยจุดประกายแนวคิดให้ OYW มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสำคัญในประเทศ เช่น ภาคเกษตรของไทยที่มีปัญหาทั้งเรื่องที่ทำกิน, การบุกรุกป่าเพื่อทำการเกษตร, หนี้สินของเกษตรกร, ความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้น ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทาย และต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

Cr:Pr CPG