เครือซีพีประกาศเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ลงนามในประกาศเครือเจริญโภคภัณฑ์เมื่อวันที่ 9 กันยายนให้บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีเป้าหมายร่วมกันคือ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมดำเนินงานที่บริษัทสามารถควบคุมได้สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573

เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระของโลกที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันของประชากรโลก เครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะภาคเอกชนผู้ผลิตสินค้าและส่งมอบบริการ ซึ่งมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสอดคล้องกับความตกลงปารีส( Paris Agreement) ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2องศาเซลเซียส และมุ่งพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

และเพื่อให้การดำเนินการของเครือฯเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวนั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์จะดำเนินการประกอบด้วยมาตรการหลักได้แก่

-การใช้พลังงานทดแทนและและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม
-การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในการขนส่งและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับยานพาหนะ
-การเพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วยการนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์
-การจัดการนำเสียอุตสาหกรรม
-การทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารทำความเย็น
-การปลูกป่าอย่างยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าและการเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า
-การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีในพื้นที่การเกษตรและการกักเก็บคาร์บอนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสวนผลไม้
-การชดเชยคาร์บอน( Carbon Offset) เพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กรเท่ากับศูนย์
-การพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมที่นำไปสู่การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอาทิการดักจับและการเก็บคาร์บอนในบรรยากาศ เป็นต้น

ทั้งนี้ทุกบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องมีการจัดทำระบบการติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อให้สามารถรวบรวมและรายงานผลความก้าวหน้าในรายงานความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นประจำทุกปี