คณะกรรมการวิชาการและคณะที่ปรึกษามหกรรมนวัตกรรมบัวบานประชุมหารือ แนวทางการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการวิชาการและคณะที่ปรึกษา มหกรรมนวัตกรรมบัวบานได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมงาน มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน2021 และการจัด งานเครือซีพีมีอายุครบ 100 ปี ว่าจะมีแนวคิด แนวทางอย่างไรในการจัดงาน ให้มีความสอดคล้องกัน

สำหรับมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน2021 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเปิดรับผลงานนวัตกรรมทั้ง 3ด้านได้แก่ผลงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยีและด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดเขตรับผลงานในวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้