CPF จัดประชุมนวัตกรทำความเข้าใจแนวทาง เกณฑ์การให้คะแนนผลงานนวัตกรรมเพื่อส่งผลงานในมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือซีพี 2021 รับผลงานวันสุดท้าย 29 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ซีพีเอฟจัดให้มีการประชุมนวัตกรของซีพีเอฟเพื่อทำความเข้าใจถึงแนวทาง หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลงานนวัตกรรมก่อนส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในงานมหกรรมนวัตกรรมบัวนบาน 2021ที่จะจัดขึ้นในปี 256 4โดยมี คุณชยุตม์ กฤษอร่ามเรือง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน มหกรรมนัวตกรรมบัวบาน 2021 ยังคงมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในเครือฯ พร้อมทั้งเชิดชูนวัตกรที่สร้างสรรค์ผลงาน การเสริมสร้างเครือข่ายของนวัตกร การกระตุ้นให้พนักงานเครือฯหาทางพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องและทั้งหมดก็เพื่อผลักดันให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

คุณชยุตม์กล่าวอีกว่าการดำเนินงานคัดเลือกผลงานนวัตกรรมมีการปรับเกณฑ์การพิจารณาเล็กน้อยเช่นประเภทผลงานด้านสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปรับเป็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์การให้คะแนน พร้อมแนะเคล็ดลับชนะใจกรรมการด้วยการเขียนผลงานส่งเพื่อคัดเลือกควรจะให้ข้อมูลที่สำคัญ ง่ายๆ สั้นๆ กระชับ ตรงประเด็น การใช้ภาพหรือสื่อไม่มากแต่เรียงลำดับชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ด้าน คุณบงกชธร เพ็ชรนิจินดา เลขานุการคณะกรรมการวิชาการ ได้แนะนำระบบการกรอกผลงานนวัตกรรม การอัพโหลดภาพ วิดีโอ ข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา คำถามคำตอบต่างๆเกี่ยวกับการกรอกผลงาน รวมทั้งข้อเทคนิคต่างๆ

ทั้งนี้เพื่อนๆชาวซีพีกลุ่มธุรกิจต่างๆสามารถเข้าไปดูหรือส่งผลงานนวัตกรรมได้ทางเว็บไซท์ www.cpinnoexpo.net โดยกำหนดระยะเวลาส่งผลงานภายในวันที่ 29 กพ. นี้