เครือซีพีจัดประชุม ทุกBU กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันพนักงานจากการติดเชื้อและเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนา 2019

จากสถานการการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันพนักงานจากการติดเชื้อและเจ็บป่วยดังกล่าว

โดยความร่วมมือกันระหว่าง สำนักทรัพยากรบุคคล เครือ โดยคุณปรีชา ธนสุกาญจน์ และด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร โดย คุณสมเจตนา ภาสกานนท์ ร่วมกับสายงานที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมทั้งยังได้แบ่งปันแนวปฏิบัติ และร่วมกันเสนอข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดมาตรการตอบสนองและการเตรียมพร้อมรับต่อการระบาดฯดังกล่าว

โดยมาตรการใน ฉบับแรกที่ประกาศโดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือฯได้ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับมาตรการ ฉบับแรก เน้นให้พนักงานปฏิบัติตัวอย่างถูกหลักสุขอนามัย รวมทั้งการเฝ้าระวังตนเองและครอบครัวในสถานการณ์การระบาดดังกล่าว รวมทั้งแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานที่เดินทางกลับจากประเทศจีน และ ข้อแนะนำสำหรับพนักงานที่จะเดินทางไปประเทศจีน

cr:สำนักทรัพยากรบุคคลและด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือซีพี