5 ปี ก้าวแห่งความสำเร็จ โครงการน้ำพางโมเดล จากภูเขาหัวโล้นสู่ระบบเกษตรเชิงนิเวศ

5 ปี ก้าวแห่งความสำเร็จ โครงการน้ำพางโมเดล จากภูเขาหัวโล้นสู่ระบบเกษตรเชิงนิเวศ
เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูระบบนิเวศ พร้อมแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตและการบุกรุกพื้นที่ป่า
เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

#น้ำพางโมเดล