เครือซีพีมุ่งมั่นสร้างผู้นำแห่งอนาคตต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สนับสนุน 20 ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่แสดงพลังบนเวทีสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก “One Young World 2023”

เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นในพลังคนรุ่นใหม่ สนับสนุนผู้นำแห่งอนาคต 20 ท่านสู่เวทีการประชุมระดับนานาชาติ One Young World 2023 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 นับตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา

One Young World Summit 2023 หรือ “การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2566 ณ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือร่วมกับเยาวชนจาก 190 ประเทศ โดยเป็นการรวมตัวกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือและร่วมแก้ปัญหาวาระเร่งด่วนของโลกใน 5 ประเด็นสำคัญคือ

 1. Peace and Reconciliation (สันติภาพและความปรองดอง)
 2. Climate Emergency (สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ)
 3. Food Crisis (วิกฤตการณ์ทางอาหาร)
 4. Education (การศึกษา)
 5. Mental Health (สุขภาพจิต)

โดยในปีนี้เครือซีพีได้ทำการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจในเครือซีพี รวม 20 คน ได้แก่

 1. นายนันทวัฒน์ นิกพงษ์สิน (CPG)
 2. นางสาวปาริชาต แก้วด้วง (Chai Tai)
 3. นายภวัต หาญภักดี (Chai Tai)
 4. นางสาวชุติกาญจน์ ภูวกาญจนะ (CPF)
 5. นางสาวฐานิดา รอดพิทักษ์ (CPF)
 6. นางสาวอนุสรา สนมศรี (PCG Pet)
 7. นางสาวอรพนา สุขสมัย (PCG ETE)
 8. นางสาวธัญพร ศรีพรมษา (CP ALL)
 9. นางสาวศศิธร แย้มงาม (CP ALL)
 10. นางสาวกัลย์สุดา กุฎโง้ง (TRUE)
 11. นางสาวเจนนิษา หงษ์ษา (TRUE)
 12. นางสาวณิชกานต์ สมศิริวัฒนา (TRUE)
 13. นางสาววราลี มีนะนันทน์ (TRUE)
 14. นางสาวกีรติกา ห่อเกียรติ (TRUE)
 15. นางสาวมัญชุกาญจน์ สุจิรานนท์ (TRUE)
 16. นางสาวณัฐภรณ์ เลิศล้ำยิ่ง (TRUE)
 17. นางสาวดูวาห์ อวัน (TRUE)
 18. นายกรวิชญ์ อินทวงษ์ (Lotus’s)
 19. นางสาวสุมิตรา สุทธิทรงธรรม (Makro)
 20. Miss Sokngim Chea (Makro)

ทั้งนี้นับเป็นความท้าทายของเหล่าผู้นำคนรุ่นใหม่ตัวแทนทั้ง 20 คนที่จะต้องแสดงออกถึงความกล้าคิด กล้าลงมือทำ ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อค้นหาแนวทางแก้ปัญหาซึ่งเป็นวิกฤตโลกเร่งด่วนครั้งนี้ให้ได้

มาร่วมส่งกำลังใจให้ผู้นำตัวแทนประเทศไทย และติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ www.facebook.com/OYWThailandbyCPG/