พาไปรู้จัก 5 ประเด็นสำคัญความท้าทายทั่วโลกที่กำลังพูดถึงกัน ในเวที One Young World Summit 2023 เวทีที่รวบรวมผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เปลี่ยนไป GEN-US Future-Proof The World

One Young World คือ การประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ มีจุดเด่นคือ เป็นเวทีที่สร้างแบบแผนการดำเนินงานแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการคิดและลงมือปฏิบัติในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่โลกกำลังเผชิญ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ซึ่ง One Young World Summit 2023 ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2566 ณ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองภายใต้แนวคิด “GEN-US Future-Proof The World” ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เปลี่ยนไป  ร่วมกับเยาวชนจาก 190 ประเทศ โดยเป็นการรวมตัวกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือและร่วมแก้ปัญหาวาระเร่งด่วนของโลกใน 5 ประเด็นสำคัญคือ

1. Peace and Reconciliation (สันติภาพและความปรองดอง)

ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง คำถามสำคัญคือเราจะสามารถสร้างและรักษาสันติภาพที่ยั่งยืนได้อย่างไร เป็นความท้าทายเราจะต้องช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้ได้

2.Climate Emergency (สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ)

ปัญหาสภาพภูมิอากาศกำลังเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินไปทั่วทั้งโลก ความท้าทายคือเราจะเอาชนะปัญหานี้ร่วมกัน ไปพร้อมกับดูแลรักษาทรัพยากรของโลกของเราได้อย่างไร

3. Food Crisis (วิกฤตทางอาหาร)

ความหิวโหยเป็นส่วนสำคัญของปัญหาความเลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งการขาดแคลนและปัญหาด้านคุณภาพของอาหาร

4. Education (ปัญหาด้านการศึกษา)

การขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นภัยร้ายที่จะสร้างความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นกับโลกของเรา การขบคิดหาคำตอบจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องคำนึงถึง

5. Mental Health (ปัญหาด้านสุขภาพจิต)

หากต้องการจะบรรลุเรื่องความเท่าเทียมทางต้านสุขภาพ เรื่องของสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถมองข้ามได้

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เชื่อมั่นพลังคนรุ่นใหม่ มุ่งสนับสนุนแสดงพลังความคิดเปลี่ยนแปลงโลก ในการประชุมระดับนานาชาติ One Young World 2023 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 นับตั้งแต่ปี 2015 และปีนี้เครือซีพีได้คัดเลือกตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจในเครือซีพี 20 คน ที่ต้องกล้าคิด กล้าลงมือทำ ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อค้นหาแนวทางแก้ปัญหาซึ่งเป็นวิกฤตโลกเร่งด่วนครั้งนี้ให้ได้

#OYW2023 #OYWThailandbyCPG #GenUsFutureProofTheWorld #oneyoungworld2023 #ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เปลี่ยนไป