เครือซีพีมุ่งมั่นสร้างผู้นำแห่งอนาคต สนับสนุน 20 ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมแสดงพลังบนเวทีสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก “One Young World Summit2021” 22-25 กรกฎาคม 2564

เครือซีพีมุ่งมั่นสร้างผู้นำแห่งอนาคต สนับสนุน 20 ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมแสดงพลังบนเวทีสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก “One Young World  Summit 2021” สร้าง “The Change Maker” ปั้นผู้นำรุ่นใหม่ขับเคลื่อน 6 ประเด็นสำคัญเพื่อโลกที่ยั่งยืน “มูฮัมหมัด ยูนุส”เจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพ ร่วมติวเข้มปลุกพลังตัวแทนเยาวชนไทยเร่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่บนความท้าทายของวิกฤตโควิด-19

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมคนรุ่นใหม่ รวมพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่บนเวทีการประชุมระดับนานาชาติ One Young World Summit  2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นับตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นเวที “การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก” และในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2564 ณ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมสนับสนุน 20 ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจในเครือซีพีเข้าร่วมเวที One Young World Summit 2021

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและแบ่งปันประสบการณ์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่จากทั่วโลกกว่า  2,000 คน ใน 190 ประเทศที่จะมารวมตัวกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือและแนวทางแก้ปัญหาสำคัญต่าง ๆ ของโลก โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเครือซีพีตระหนักถึงการส่งเสริมและสร้างบทบาทผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทยที่จะขึ้นมาเป็น The Change Maker” หรือผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง ให้แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำหรับปีนี้การประชุม One Young World Summit  2021 จะจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานโดยส่วนกลางจะจัดขึ้นที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี และผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกจะร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมเสมือนจริงผ่านทางออนไลน์ หรือ Virtual Summit โดยตลอดช่วงเวลาของการจัดประชุม ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุ 18-30 ปี จากทั่วโลกจะมารวมตัวกันเพื่อร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และเสนอแนวทางแก้ไข (Solution) และกรณีศึกษาต่างๆ (Best Practices) ในวิกฤตสำคัญของโลก

ในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อที่เป็นปัญหาเร่งด่วนระดับโลกเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไข ประกอบด้วย 6 ประเด็น คือ  1. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ(Climate Crisis) 2. การศึกษา (Education)  3. สิทธิและเสรีภาพ (Rights & Freedom) 4. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution) 5. การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต (Future Economies)  และ 6. บทเรียนจากโรคระบาด (Lessons from The Pandemic) ซึ่งเป็นประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้จากสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญวิกฤตโควิด-19

พร้อมกันนี้ยังได้เชิญตัวแทนผู้นำระดับโลกในหลากหลายสาขาอาชีพทั้งในแวดวงการเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม มาร่วมปาฐกถาพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้แก่เหล่าผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่จาก 190 ประเทศทั่วโลกในเวทีนี้ด้วย

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร  เครือเจริญโภคภัณฑ์  กล่าวว่า เครือซีพีได้ส่งตัวผู้นำรุ่นใหม่ของเครืือเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมเวที One Young World มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2015 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีดังกล่าว โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 6 ที่ได้ร่วมส่ง  20 ตัวแทนคนรุ่นใหม่ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและหาทางออกในการแก้ปัญหาเร่งด่วนของโลก ซึ่งตัวแทนคนรุ่นใหม่นี้จะเป็น The Change Maker หรือ ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง  ที่พร้อมจะนำองค์ความรู้และศักยภาพไปสร้างสรรค์และทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศไทยต่อไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ควบคู่กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่เป็นหนึ่งในวาระสำคัญของโลก ทั้งนี้ การจะสร้างโลกใบนี้ให้ยั่งยืนในทุกมิติต้องอาศัยความร่วมมือจากพลังคนรุ่นใหม่ที่จะต้องกล้าคิด กล้าทำ ขึ้นมาเป็นผู้นำในรุ่นถัดไปเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาสำคัญนี้ และเชื่อมั่นว่าการส่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ไทยเข้าร่วมในเวที One Young World จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะมาเป็นเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยพลิกวิกฤตต่าง ๆ ในสังคมได้

“บทบาทการเป็นผู้นำที่ดีต้องเริ่มจากการเป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญผู้นำจะต้องมีกรอบความคิด หรือ Mindset ที่มีความเมตตา มี Compassion ต่อผู้อื่น ต้องมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หากมีกรอบความคิดนี้เกิดขึ้นก็จะเป็นแรงผลัดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากตัวเองส่งต่อไปยังสังคม ขณะเดียวกันบทบาทผู้นำรุ่นใหม่ก็ต้องเชื่อมั่นในความคิด ความกล้าของตนเอง เพราะคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงประเทศและโลกใบนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”ซีอีโอ เครือซีพีกล่าว

ในการนี้ เครือซีพียังรับได้รับเกียรติจาก “ศาสตราจารย์ มูฮัมหมัด ยูนุส” (Muhammad Yunus) นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ผู้ริเริ่มแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) และผู้ก่อตั้ง Yunus Foundation หนึ่งในนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเคยร่วมขึ้นเวที One Young World มาให้แนวคิดพร้อมจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจแก่ 20 ตัวแทนเยาวชนไทย ในการเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันประชุม One Young World 2021

ศาสตราจารย์ยูนุส กล่าวว่า ตัวแทนผู้นำคนรุ่นใหม่ของคนไทยจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างการเปลี่ยนแปลงบนเวที One Young World  Summit 2021 ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญจะเป็นบทพิสูจน์และความท้าทายให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ในการร่วมกันหาทางออกและแก้ปัญหาสำคัญของโลก

โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้นำรุ่นใหม่ที่มาจากภาคธุรกิจ จะต้องตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจจากนี้ไปจะไม่มุ่งแสวงหาเพียงผลกำไรเท่านั้น แต่จะต้องคำนึงถึงการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนมองเห็นมิติการแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนคู่ขนานไปด้วย ซึ่งคนรุ่นใหม่จะต้องเร่งลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในหลักการที่เรียกว่า “สามศูนย์” (three zeros) คือ ความยากจนต้องเป็นศูนย์ (Zero Poverty) อัตราการว่างงานเป็นศูนย์ (Zero Unemployment)   และการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Net Carbon Emission) ซึ่งการทำธุรกิจเพื่อสังคมจะเป็นคำตอบของโลกในยุคใหม่ในการนำองค์ความรู้จากองค์กรธุรกิจมาช่วยแก้ไขปัญหาชุมชน สังคมและโลกให้เกิดความสันติสุขและยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

“ผมเชื่อมั่นว่าตัวแทนผู้นำคนรุ่นใหม่ไทย และจากทั่วโลกในเวที One Young World 2021  จะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ขณะนี้ยังลุกลามทำลายระบบเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างคาดไม่ถึง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้นำรุ่นใหม่ต้องลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้สามารถสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ  ต้องผสมผสานแนวคิดการทำงาน การทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์และแก้ปัญหาสังคม ชุมชนในเวลาเดียวกัน”เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกล่าว

#OYW2021 #OYWThailandbtCPG #Immunityfortheworld