Education การศึกษาเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าถึงได้ พลังคนรุ่นใหม่สะท้อนแนวคิดบนเวที OYW2021

คุณหล้าเลอทิพย์ รัชชกูล (เจิม) / คุณอชิรญา ศุภธีรเวทย์ (น้ำส้ม) / คุณพิชานนท์ นันทวโรภาส (นัท) ตัวแทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับด้านการศึกษา ได้เปิดประสบการณ์ใหม่สุดประทับใจจากเวที OYW2021 มาเรียนรู้และรับประสบการณ์จากเวทีระดับโลกไปด้วยกัน!

“OYW เป็นเวทีระดับโลกเป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่เราจะได้ Speak Out ปัญหาของเรา รู้สึกว่าประเทศไทยยังไม่เปิดรับการศึกษาของคนที่มีปัญหาด้านสมองหรือว่าคนพิการต่างๆ เท่าที่ควร การศึกษาควรจะเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะเข้าถึงได้” – คุณหล้าเลอทิพย์ รัชชกูล

“ปัญหาที่เกิดขึ้นของสังคม การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน เรื่องการศึกษา เรื่องความเหลื่อมล้ำของการศึกษา” – คุณอชิรญา ศุภธีรเวทย์

“Dame Vivan Hunt ผู้บริหารระดับสูงของ Mckinsey แชร์ประสบการณ์การช่วยยกระดับการศึกษาของผู้ยากไร้ แนวคิดหลักคือ Cognitive Flexibility ซึ่งเป็นการสอนให้เด็กนั้นปรับแนวคิดให้ยืดหยุ่นตามบริบท ผมจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำ Cognitive Flexibility มาพัฒนาวิธีคิดในระบบการศึกษาไทย ส่วนตัวผมก็ได้แชร์เรื่อง Connext ED ของท่านศุภชัย เป็นการวิเคราะห์ matrix หลายๆ matrix ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษา เป็นการวิเคราะห์ใน real-time เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มา support operation” – คุณพิชานนท์ นันทวโรภาส

ขอขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์และท่านประธานศุภชัยที่เปิดประสบการณ์ให้เยาวชนอย่างผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับเยาวชนทั่วโลก ซึ่งเป็นการศึกษาที่มีคุณค่ามหาศาลและสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกับตัวผมแต่เป็นคุณูปการต่อสังคมไทย One Young World นั้น จะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในสังคมไทย ขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์ครับ – คุณพิชานนท์ นันทวโรภาส