วันโอโซนโลก 🌳🌏 16 กันยายน 2564

ปอดจากป่า ถึงเวลาที่เราทุกคนต้องช่วยกัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ร้อยเรียงความดี ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งต่อความห่วงใยให้โลก

4 ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน เดินหน้าปลูกต้นไม้ สร้างความตระหนักให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก และปกป้องฟื้นฟูพื้นที่ป่า เพราะ“ ต้นไม้ “ มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ถึงเวลาแล้ว ที่เราทุกคนควรหันมาใส่ใจดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่ป่าสีเขียว เพิ่มเติมความอุดมสมบูรณ์

#วันโอโซนโลก #ปลูกต้นไม้ในพื้นที่4ต้นน้ำ #ปิงวังยมน่าน #ต้นน้ำปิง #ต้นน้ำวัง #ต้นน้ำยม #ต้นน้ำน่าน #ซีพีร้อยเรียงความดี #เครือเจริญโภคภัณฑ์ #ซีพีอาสา