PAT ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567

1 เมษายน 2567 นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้ารับรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ จากการสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้โอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำ ตลอดจนการอุทิศตนในการสนับสนุนพัฒนาทักษะวิชาชีพ สร้างความเสมอภาคให้แก่เยาวชนในทุกระดับอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง มุ่งยกระดับการศึกษาด้านอาชีวะของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลดังกล่าว ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาการคัดเลือก เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี ณ กระทรวงศึกษาธิการ