PAT เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชน ลงนามความร่วมมือ MOU กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

4 มีนาคม 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ยกระดับการจัดการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำ ได้รับเกียรติจากนายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนามกับ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมมีนายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา นายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน และผู้บริหารทุกฝ่ายร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมปัญญางาม เพื่อร่วมกันสร้างโอกาส พัฒนาการศึกษา ให้กับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้แก่ผู้เรียนในจังหวัดนนทบุรีอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และต่อเนื่อง มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย และพัฒนางานด้านต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี