PAT ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

5 มกราคม 2565 คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน” ระหว่าง คุณจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กับคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยคุณจตุพร โรจนพานิช กล่าวว่า ข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานรองรับของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เข้ารับการศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นับเป็นการให้โอกาสทางการศึกษา การพัฒนาทักษะ และการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเด็กและเยาวชน อีกทั้งสร้างพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ด้านนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายด้านการศึกษาของชาติที่ใช้การศึกษาพัฒนาคนและสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยความร่วมมือนี้เป็นการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริงคือ “การให้โอกาสทางการศึกษากับกลุ่มคนที่ไม่มีโอกาส” วิทยาลัยฯ มีความยินดีและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

และในโอกาสนี้ คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยฯ ที่ให้การสนับสนุน ภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทักษะมีอาชีพที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างความยั่งยืนให้แก่เด็กและเยาวชนช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมการให้ทุนการศึกษาคือการทำลายความยากจนข้ามรุ่น และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนและประเทศชาติตามนโยบายของรัฐบาลได้ต่อไป