ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมแสดงความยินดี กับ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยนายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ และนายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เดินทางเข้ามอบกระเช้าเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ที่ปรึกษาด้านมาตราฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ กระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ยังได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ระบบทวิภาคี ตลอดจนความร่วมมือกับสมาคมอาชีวศึกษา ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงการเปิดหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยฯ อาทิ สาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ มุ่งเน้นทักษะด้านอาชีพและการมีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวนับเป็นภารกิจที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกระดับ พร้อมส่งเสริมการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับผู้เรียนต่อไป

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ