PAT คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงงาน Green & Clean โรงเรียนสีเขียวที่ยั่งยืน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดย ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ นายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะครูสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา นำตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา Green & Clean ประกวดโครงงานและบูธนิทรรศการ Green & Clean โรงเรียนสีเขียวที่ยั่งยืน ปีที่ 5 ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 เพื่อรวมพลังนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี นำเสนอนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ แนวความคิดไอเดียสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงาน Green & Clean โรงเรียนสีเขียวที่ยั่งยืน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา และรางวัลชมเชย บูธนิทรรศการสิ่งแวดล้อม Green & Clean ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต นนทบุรี

 

ที่มา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์