PAT ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)ได้รับการพิจารณาเป็น “เยาวชนผู้ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม” ประจำปี 2565

 

5 พฤษภาคม 2565 – นางสาวเกสรา เรืองบุรพา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) สาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับการพิจารณาเป็น “เยาวชนผู้ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม” ประจำปี 2565 จากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับสภาองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย และ FEDERATION OF ASEAN TRADE AND EDUCATION (FATE)

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ