PAT นักศึกษานักศึกษา ภาควิชาอุตสาหกรรม ตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องปรับอากาศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

7 มีนาคม 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมบริการวิชาชีพบำรุงรักษาและทำความสะอาดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ ภายในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2567 โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายเดชคฤทธิ์ สุขวัฒนโชติ หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์และเทคนิควิทยากรนาฬิกา คณะครู และนักเรียนนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรม สำนักวิชาการ จำนวนกว่า 20 คน เข้าดำเนินการตรวจสอบ เช็ค ทำความสะอาด และทดสอบฟังก์ชั่นต่างๆ ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ให้คำแนะตามมาตรฐานพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา ใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ไปพร้อมกับการช่วยประหยัดงบประมาณ สร้างความคุ้มค่าในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ให้การต้อนรับและขอบคุณคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯที่มีจิตอาสาร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง