น้องพุทธ (พุทธคุณ ไพรวัลย์) อัจฉริยะตัวน้อย “ช่างซ่อมนาฬิกาโบราณ ฝีมือขั้นเทพ” เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่เปิดสอนสาขาเทคนิควิทยาการนาฬิกาแห่งแรกในประเทศไทย

 

คุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติกุล ผู้อำนวยการการบริหารความร่วมมือ คุณศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล และนายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ให้การต้อนรับน้องพุทธ (พุทธคุณ ไพรวัลย์) อัจฉริยะตัวน้อย “ช่างซ่อมนาฬิกาโบราณ ฝีมือขั้นเทพ” เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่เปิดสอนสาขาเทคนิควิทยาการนาฬิกาแห่งแรกในประเทศไทย และเยี่ยมชมพื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ อาทิ ห้องส่งสัญญาณการสอนทางไกล, ห้องปฏิบัติการค้าปลีกเซเว่น อีเลฟเว่น จำลอง


นอกจากนี้ยังได้เข้าพบ คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนาฬิกา ที่มีอย่างยาวนาน ของกลุ่มคนรักนาฬิกาโบราณ ไม่ว่าจะเรื่องความสวยงามหรือกลไก เพราะเสน่ห์ที่แตกต่างเมื่อวันเวลาผ่านไป จึงเกิดกลุ่มผู้สนใจและสะสมนาฬิกาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังได้มีโอกาสได้ไปพบกับ ช่างกิ๊ก นายพงษวัฒน์ พัฒนทองทิพย์ ประธาน บริษัท คนรักนาฬิกา จำกัด ช่างผู้เชี่ยวชาญด้านนาฬิกาอันดับต้นๆของประเทศไทย อีกด้วย

โดยคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กล่าวว่า บมจ. ซีพี ออลล์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา ในเรื่องของนาฬิกาแบบครบวงจร ในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมีความเหมาะสมตามมาตรฐานอาชีพและความต้องการของประเทศ อันจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในปีการศึกษา 2564 ทางด้านนายวิเชียร เนียมน้อมกล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิควิทยาการนาฬิกา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแห่งแรกและเป็นเรื่องใหม่ของวงการศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศไทย เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคนิควิทยาการนาฬิกาของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป