PAT ร่วมกับศึกษาธิการภาค 2 ประชุมหาแนวทางความร่วมมือ ให้โอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำ

7 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัย , ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการการบริหารความร่วมมือ และคุณอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าพบ ดร.ไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 เพื่อหารือแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีความพร้อมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเข้าเรียนต่อกับวิทยาลัยฯ , ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในความร่วมมือ อีกทั้งสร้างให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนจนสำเร็จการศึกษา มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
#มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ
#ทวิภาคี