PAT ร่วมแสดงความยินดี พิธีสถาปนาโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จ.นนทบุรี

30 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ภาคการศึกษา ในงานพิธีสถาปนาโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จ.นนทบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนพร้อมร่วมพูดคุยถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษา การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ระบบทวิภาคี ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนได้เข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ , สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ,สาขาวิชาแมคคานิคและหุ่นยนต์ และสาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ มุ่งเน้นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกระดับ พร้อมส่งเสริมการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับผู้เรียนตลอดไป

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ