PAT ร่วมกับศึกษาธิการภาค1 หาแนวทางขยายความร่วมมือ ให้โอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำ

6 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ , ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และ ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ได้เข้าพบนายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 และ นายวิสิทธ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการขยายโอกาสทางการศึกษา แก่เด็กและเยาวชน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 อ.เมือง จ.ลพบุรี

เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีความพร้อมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเข้าเรียนต่อกับวิทยาลัยฯ , ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในความร่วมมือ อีกทั้งสร้างให้เด็กและเยาวชนให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ และพร้อมในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) กับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สมทบ.)

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ