PAT ร่วมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

9 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรม “รณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เพิกเฉย ต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้มาโดยตลอด เพื่อให้วิทยาลัยฯ เป็น “องค์กรคุณธรรม ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม” บุคลากรทุกระดับชั้น นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ได้พึงตระหนักถึงปัญหาการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่กระทำการใดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมกันสร้างค่านิยม สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานที่ปราศจากปัญหาคอร์รัปชั่นให้เป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
#มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ
#ทวิภาคี