PAT รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก จากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)หรือ สมศ.


9 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะที่ปรึกษาและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินภายนอก คุณสุจิตรา วีระชาติ ประธานกรรมการ พร้อม คุณศศิธร กุลสิริสวัสดิ์ ดร.ถวิกา เมษอัคฆภรณ์ คณะกรรมการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จากการที่วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกในระยะที่ 1 ในระดับคุณภาพดี เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกในระยะที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (Site Visit) ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่1คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา มาตรฐานที่2 การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทนสถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครอง ครู ครูฝึกสถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษา ในการรับการตรวจประเมินของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่วัตถุประสงค์การยกระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา และการบริหารจัดการการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ