PAT จัดแสดงผลงานชมรมวิชาชีพและวันความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2566

8 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดแสดงผลงานชมรมวิชาชีพและกิจกรรมวันความปลอดภัย “Safety Day” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสำนักนโยบายและระบบคุณภาพและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย “Safety Day“ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนด้วย ด้านนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวถึงการจัดการอาชีวศึกษาว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพที่มีเจตนารมณ์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข นักเรียนนักศึกษาจะได้นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพ ไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี คนเก่งได้อย่างแท้จริง ส่วนเรื่องความปลอดภัยนั้นขอให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในทุกด้าน ไม่อยู่ในความประมาท ร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ควรให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยตั้งแต่ช่วงวัยการเรียนจนถึงไปสู่ช่วงวัยของการทำงานในอนาคตด้วย

             

ที่มา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์