PAT นักเรียนนักศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากล้อม “BPK MAKLOM Championship 2024”

9 มีนาคม 2567 แผนกวิชาพื้นฐานสามัญ สำนักวิชาการ นำตัวแทนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 รายการ “BPK MAKLOM Championship 2024” จัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการและวิชาชีพ มีการพัฒนาฝีมือนักกีฬาหมากล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักกีฬา ครูผู้ฝึกสอน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายนักกีฬาหมากล้อมระหว่างนักเรียนในชมรมและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่างๆ โดยเวทีการแข่งขันนี้ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลดังนี้

1. นายภูเมธ ธนธราวราดล นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รายการ Friendship 13×13 สายที่ 2 ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษา

2. นายอาธิ บวรสิริเทวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รายการ Low Kyu ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย