สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และอุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ กลุ่มภาคกลาง  จัดโครงการฝึกอบรมกีฬาหมากล้อม ยกระดับเยาวชนสู่การเป็นนักกีฬาหมากล้อม ระดับชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และอุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ กลุ่มภาคกลาง
จัดโครงการฝึกอบรมกีฬาหมากล้อม ยกระดับเยาวชนสู่การเป็นนักกีฬาหมากล้อม ระดับชาติ


สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และอุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ กลุ่มภาคกลาง จัดโครงการฝึกอบรมกีฬาหมากล้อม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวิเชียร เนียมน้อม อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ กลุ่มภาคกลาง และคณะผู้บริหาร คณะทำงานร่วมในพิธี โดยการอบรมครั้งนี้ได้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสุรพล อินทรเทศ และทีมงาน จากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับบุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนสู่การเป็นนักกีฬาหมากล้อม เสริมสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจให้การเตรียมนักกีฬาหมากล้อมของแต่ละสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากในปีการศึกษา 2565 นี้ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมจะได้รับบรรจุเข้าเป็นการแข่งขันทักษะกีฬา การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รุ่นที่ 1 จำนวน 42 สถานศึกษาทั่วประเทศ

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ