PAT ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ให้โอกาสทางการศึกษาและการมีอาชีพแก่เด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 คุณปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้ประชุมหารือกับ คุณวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สำโรง เพื่อให้คำแนะนำและการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนในการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

วิทยาลัยฯเป็นสถานศึกษาในความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมโดยดำเนินการให้โอกาสทางการศึกษาตามบันทึกข้อตกลง(MOU)ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์20แห่งทั่วประเทศและสถานศึกษาในความร่วมมือจังหวัดต่างๆ ด้วยการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนได้มีอนาคตที่ดี สามารถมีอาชีพ มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว

คุณปรีดา วิสาโรจน์ ได้กล่าวขอบคุณทางวิทยาลัยฯและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สำโรง ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าเรียนตามระบบการศึกษาที่จะได้รับวุฒิการศึกษา การอบรมดูแลให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะการสร้างความเขื่อมั่นให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ได้เห็นการพัฒนาของเด็กและเยาวชนไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งศูนย์และอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาได้พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเข้าศึกษามาตั้งแต่ปี2561 และจะได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้ความสําคัญต่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี

Cr:Pr PAT