PAT  จัดฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร และสาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก พร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน


19 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จัดฝึกอบรมทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 และสาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 31 มกราคม 2565 ให้กับบุคลากร จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  โดยมีคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม พร้อมได้รับเกียรติจากคุณธีรวัฒน์ วงษวิศวกิจ Senior Engineer True Corporation เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งโครงการฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานตามประกาศกระทรวงแรงงาน ที่กำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพ พัฒนาบุคลากรของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ ในทุกมิติของการบริการ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งด้านพฤติกรรมผู้บริโภค และการแข่งขันทางธุรกิจ


โดยผู้อบรมจะได้รับการอบรมในเรื่องต่างๆ อาทิ การทำงาน ข้อควรระวังและอันตรายจากไฟฟ้า , มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า , การออกแบบและประมาณการ การติดตั้งไฟฟ้า เป็นต้น  พร้อมเข้ารับการทดสอบของศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่อให้ได้รับใบรับรองการประกอบอาชีพตามที่กฏหมายแรงงานกำหนด  นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในด้านทักษะการสื่อสาร และการให้บริการกับบุคลากร ตามแนวทางการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะตำแหน่งงานให้บุคลากร เพื่อเป็นต้นแบบของ Smart Technician ต่อไป

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ