สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนครราชสีมาร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์นครราชสีมาให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนคุณศิวัฒ บุสำโรง ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมา ร่วมกับ คุณจตุพล อธิคม ผู้อำนวยการสถานพินิจเและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ได้เรียนเชิญผู้ปกครองเด็กและเยาวชนเข้ารับทุนการศึกษาอีกจำนวน 3 คน โอกาสนี้นายศิวัฒ บุสำโรง ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองและชี้แจงถึงการให้โอกาสเข้าเรียนกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมา โดยรับทุนเรียนฟรี ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึงระดับปริญญาตรี ด้านนายจตุพล อธิคม กล่าวว่า โครงการนี้ดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือ เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กระทรวงยุติธรรม,กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน),วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับสิทธิและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา ซึ่งเด็กและเยาวชนจะได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น มีรายได้ระหว่างการฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ และเมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีงานรองรับให้สามารถประกอบอาชีพ มีงานทำที่มั่นคง ดูแลตนเองและครอบครัวได้ โดยเฉพาะการเป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้ต่อไป.