PAT จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษา

19 กันยายน 2565 สำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์ แจ้งวัฒนะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี พร้อมปฏิบัติงานในสถานประกอบการ อย่างมีระเบียบวินัย มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ให้กับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม A ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ , กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก , กิจกรรมประกวด PAT MV Show , PAT Smart Casual และการพัฒนาภาวะผู้นำ ด้วย 11 Leadership ประกอบด้วย 1.มีความจริงใจ 2.ไม่ศักดินา 3.ใช้ปิยวาจา 4.อย่าหลงอำนาจ 5.เป็นแบบอย่างที่ดี 6.มีความยุติธรรม 7.ให้ความเมตตา 8.กล้าตัดสินใจ 9.อาทรสังคม 10.บ่มเพาะคนดี 11.มีใจเปิดกว้าง ซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมกับการต่อยอดสู่ความเป็นผู้นำที่ดีขององค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ