PAT เดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่อง มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.ปัตตานี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

19 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ , ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ พร้อมคุณเคน นพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด มูลค่า 75,000 บาท ให้กับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.ปัตตานี โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้รับมอบชุดคอมพิวเตอร์ ณ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพื่อร่วมสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ มองเห็นโอกาสในโลกยุคดิจิทัล สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมกลับมาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ