PAT จัดงานระดมทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนนักศึกษา

2 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดงานระดมทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนายวัชระ เกษสำลี ประธานกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนับเป็นนโยบายหลักของวิทยาลัยฯ ในการจัดตั้งกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาในสังกัดของวิทยาลัยฯ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ผ่านการออกบูธจำหน่ายสินค้า , บูธจำหน่ายของที่ระลึก , บูธกิจกรรมของคณะครูอาจารย์ บุคลากร , การประกวดร้องเพลง และการแสดงโชว์จากนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นต้น นับเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวปัญญาภิวัฒน์ทุกคนในการระดมทุน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้มีสวัสดิการ สามารถบรรเทาทุกข์ทางด้านเศรษฐกิจ ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ทำให้มีคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาดีขึ้น และยังคงรักษาไว้ซึ่งสมาชิกภาพของความเป็นนักเรียนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่อไป

 

ที่มา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์