PAT ร่วมประชุมโครงการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.เมืองนนทบุรี) ประจำปี 2567

25 เมษายน 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมโครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.เมืองนนทบุรี) ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากนางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอเมืองนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 65 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการ อชอ. เมืองนนทบุรี เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี เสริมสร้างความเป็นผู้นำร่วมกันในการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผ่านการใช้แนวคิด “ใช้พื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวทางประชารัฐ” และเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันประสานความร่วมมือในการนำไปสู่การเสริมสร้างให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม