PAT จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567

12 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ฝ่ายพัฒนาวินัย แผนกปกครอง สำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง

และบรรยายในหัวข้อ “PAT อาชีวศึกษาไทย” พร้อมด้วยนายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ , นายเผชิญ สุขปัญญา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาวินัย สำนักกิจการนักเรียน นักศึกษานางสาวสุจารี ฮีมินกูล หัวหน้า ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักวิชาการ คุณสุธิรา  ยังประเสริฐกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านสนับสนุนการศึกษาและพนักงานสัมพันธ์ ศูนย์ HR Operations 1  ร่วมแนะนำรูปแบบการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน แนวทางการประกอบอาชีพและข้อมูลการศึกษาต่อ  รวมถึงระบบสารสนเทศ

ของวิทยาลัยฯ และข้อมูลด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนะนำแนวทาง  เตรียมความพร้อมให้นักเรียน  นักศึกษาใช้ชีวิตภายในวิทยาลัยฯ  ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีศักยภาพ จนสำเร็จการศึกษา มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข