PAT จัดกิจกรรมการอบรม “หมากล้อม” ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษา ด้านการดำเนินธุรกิจผ่านกีฬาหมากล้อม

สำนักวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมการอบรมหมากล้อม เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาด้านการดำเนินธุรกิจ ผ่านกีฬาหมากล้อม โดยได้รับเกียรติจากคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคุณวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมปัญญางาม โดยการอบรมครั้งนี้มีคุณพงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม นักกีฬาหมากล้อม ระดับฝีมือ 4 DAN เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อ “กลยุทธ์การเดินหมาก 3 ช่วง กับการนำหมากล้อมไปใช้ในธุรกิจ” ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 , คณะครู อาจารย์ จำนวน 75 คน เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นหมากล้อม ตลอดจนการเสริมสร้างเทคนิคการเล่นหมากล้อม เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ ผ่านการคิด วิเคราะห์ อย่างรอบด้านต่อไป

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ