PAT ร่วมกับ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการรณรงค์ “สร้างความตระหนักและสนับสนุนการยุติการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา”

23 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนการยุติการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความเข้าใจทางเพศ ผ่านบูธกิจกรรมจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ , บูธกิจกรรมชวนขบคิดเรื่องการคุกคามทางเพศ , การเสวนาภายใต้หัวข้อ “อย่ายอม อย่าเริ่ม อย่าทน ถึงเวลาหยุดการคุกคามทางเพศอย่างจริงจังหรือยัง” รวมถึงการแสดงดนตรีจากวง Yes Indeed Band เป็นต้น

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ , คุณอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความปลอดภัยและความเข้าใจทางเพศอย่างแท้จริง

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ