วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา  

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล และนายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับ นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา Executive Vice Chairman , Operation & Synergy และคณะ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านการศึกษา ในระบบทวิภาคี การจัดหานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และการจัดหาแรงงานให้กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามนโยบายการขยายความร่วมมือในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ ห้องประชุม ปัญญาลิขิต วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์