PAT รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

24 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยคุณสุจินดา หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและระบบคุณภาพ รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2565” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน โดยได้รับเกียรติจากคุณราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานมอบรางวัล โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีพุทธศักราช 2559 ถึงปีพุทธศักราช 2565 ต่อเนื่อง 7 ปีติดต่อกัน ซึ่งนับเป็นเครื่องหมายการันตีและแสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยฯ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เป็นหนึ่งในสถานศึกษาต้นแบบที่ดี ในการสร้างจิตสำนึกและมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่นักเรียนนักศึกษา บุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน ตามแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) และในโอกาสนี้ประธานในพิธี ได้แสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลและจัดการบริหารความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นต้นน้ำสำคัญในการผลิตบุคลากรและยุวแรงงานที่มีคุณภาพให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
#มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ
#ทวิภาคี