PAT จัดประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โครงการหน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 12

22 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โครงการหน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคุณธณกร โยธาจิรนนท์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักปฏิบัติการ 2 บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมรับชมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักเรียนนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมปัญญางาม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในโครงการความร่วมมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีทุนทางสติปัญญาด้านการเป็นนักประดิษฐ์ ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมที่ได้จากการนำความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การพาณิชย์ได้ในอนาคต ซึ่งการประกวดในครั้งนี้มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน จำนวน 21 ผลงาน จากทั้งหมด 92 ผลงาน ใน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทที่ 4 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
#มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ
#ทวิภาคี