PAT “ครู” วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2566

16 มกราคม 2566 ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณดวงหทัย เรืองนนท์ ครูผู้สอนแผนกวิชาพื้นฐานสามัญ และคุณกิตติศักดิ์ ชูเลม็ด ครูผู้สอนแผนกวิชาพื้นฐานธุรกิจ ในพิธีมอบรางวัลครูดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยได้รับเกียรติจากคุณสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาและครูดีเด่น ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูของจังหวัดนนทบุรี โดยจัดในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี