PAT สวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมรายงานผลการให้โอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำ เด็กและเยาวชน

24 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ , ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คุณจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งรายงานผลการสนับสนุนและสร้างความร่วมมือทางการศึกษา การรับนักเรียน ประจำปี 2566 จากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จำนวน 10 คน , สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จำนวน 13 คน , สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จำนวน 12 คน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สะพานควาย และศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์