PAT ผ่านมาตรฐาน สถานศึกษาสะอาด ปลอดภัย ป้องกัน Covid-19 วางมาตรการเข้ม เตรียมพร้อมเปิดเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ผ่านการประเมินเกณฑ์ “มาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโควิด” THAI STOP COVID+ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564” เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียนวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มีการวางมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามข้อกำหนดตามแนวทางของรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (สบค.) กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร โดยกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site สลับกับการเรียนแบบ Online และวางแนวทางปฏิบัติตามที่วิทยาลัยฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อาทิ 6 มาตรการหลัก DMHT-RC ประกอบด้วย Distancing การเว้นระยะห่าง Mask wearing สวมหน้ากาก ,Hand washing การล้างมือ,Testing การคัดกรอง , Reducing ลดการแออัด, Cleaning การทำความสะอาด

รวมถึง 6 มาตรการเสริม SSET-CQ ประกอบด้วย Self care การดูแลตนเอง , Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว , Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่ , Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน ผ่านระบบไทยชนะ , Check สำรวจตรวจสอบ , Quarantine การกักกันตัวเอง และการปฏิบัติตามแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา ประกอบด้วย


1) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียน ผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผล ผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

2) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และจัดนักเรียน นักศึกษาในห้องเรียนขนาดปกติ ( 6 x 8 เมตร ) ไม่เกิน 25 คน หรือ จัดให้เว้นระยะห่างระหว่าง นักเรียน นักศึกษาในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

3) กำกับดูแลผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารในสถานศึกษา ตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ โดยคณะกรรมการโรงอาหาร

4) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด– 19 ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาดคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ

5) จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในสถานศึกษา (School Isolation) และแผนเผชิญเหตุ สำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด – 19 หรือ ผลตรวจ ATK เป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด

6) ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) โดยระบบคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ติดสติกเกอร์ สแกนไทยชนะ หรือบันทึกข้อมูลการเข้า-ออก สแกน New Comer โดย รปภ. บริเวณทางเข้าวิทยาลัยฯ

7) จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร ในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลผลการประเมิน TST ผลตรวจ ATK ภายใน 7 – 14 วัน และประวัติการรับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ผ่าน Applicationหมอพร้อม ส่วนมาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ ทางวิทยาลัยฯ พร้อมปฏิบัติและติดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการอยู่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเป็นสำคัญ