PAT รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ต่อเนื่อง 6 ปี

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นำโดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2564 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีพุทธศักราช 2559 ถึงปีพุทธศักราช 2564 ต่อเนื่อง 6 ปีติดต่อกัน ซึ่งนับเป็นเครื่องหมายการันตีและแสดงให้เห็นว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เป็นหนึ่งในสถานศึกษาต้นแบบที่ดี ในการสร้างจิตสำนึกและมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนภายในสถานศึกษา ตามแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

 

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ