PAT ร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ให้โอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำ เพื่อความเท่าเทียมทางการศึกษา


25 พฤษภาคม 2565 คุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีมอบกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ และกล่าวต้อนรับเด็กและเยาวชน ที่เตรียมพร้อมเข้าเรียนต่อที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สะพายควาย โดยมีคุณสาริกา ตรีรัตนาพิทักษ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี , ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ , อาจารย์ดวงแก้ว ศรีบัวงาม ผู้จัดการภาคการศึกษา , อาจารย์ภัทรวัลลิ์ วสุพรพงศ์ ผู้จัดการศูนย์การเรียนฯ สะพานควาย และคณะครู อาจารย์ ร่วมในพิธี ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ

โดยในโอกาสนี้ คุณวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวต้อนรับเด็กและเยาวชนที่พร้อมจะเข้าเรียนต่อในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช). จำนวน 10 คน ซึ่งบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพื่อความเท่าเทียมกันทางการศึกษา ร่วมบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะอาชีพที่มั่นคง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ โดยเฉพาะการเป็นคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ