สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี พร้อมนำเด็กและเยาวชนเข้าเรียนกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สะพานควาย  

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นางสาววรรณรัตน์ จรัสเพ็ชร์ นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และนางสาวชนมณี นันท์ธราธร ครูฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ นำเด็กและเยาวชนที่สมัครเรียนกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สะพานควาย ไปดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในปีการศึกษาใหม่เดือนมิถุนายน 2565นี้ โดยมี ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ , คุณภัทรวัลลิ์ วสุพรพงศ์ ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สะพานควาย ,คุณณัฐกานต์ สุนทร อาจารย์แนะแนวให้คำปรึกษาอาวุโส สำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และครูแนะแนวของศูนย์ฯให้การต้อนรับ และชี้แจงถึงแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูลประวัตินักเรียน,การจัดหาชุดนักเรียน,การถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวนักเรียน,แนะนำการใช้ Application ในการเรียนการสอนและการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน

ทางด้านคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่าการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีได้เข้ามาเรียนกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สะพานควาย เป็นการขยายผลจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน),วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในความร่วมมือ เพื่อให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน โดยเข้าเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาธุรกิจค้าปลีก โดยเรียนในระบบทวิภาคีทั้งภาคทฤษฎีควบคู่ภาคปฏิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริงคือร้าน 7-Eleven และนักเรียนจะมีรายได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย สำหรับการเตรียมเปิดการเรียนในปีการศึกษาใหม่นี้วิทยาลัยฯปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีมาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19อย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร รวมถึงพ่อ
แม่ ผู้ปกครองด้วย