PAT ต้อนรับ ผู้ผลิตนาฬิกา Audemars Piguet บริษัท Audemars Piguet


23 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Andy Lee , Regional Customer Service Manager และ Mr.Daye Ou, CS trainer จากบริษัท Audemars Piguet (Singapore) ซึ่งเป็นผู้ผลิตนาฬิกาแบรนด์หรู AP หรือ Audemars Piguet ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และห้องปฏิบัติการเทคนิควิทยาการนาฬิกา พร้อมร่วมพูดคุยหารือถึงแนวทางความร่วมมือในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ การพัฒนาหลักสูตร , การส่งนักศึกษาไปฝึกอบรมเพิ่มเติม รวมถึงแผนการรับนักศึกษาที่เรียนจบเข้าทำงานร่วมกับบริษัทฯ เป็นต้น เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรเทคนิควิทยาการนาฬิกา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อมุ่งพัฒนาขีดความสามารถให้เยาวชนไทยเป็นช่างฝีมือระดับสูง รองรับธุรกิจนาฬิกาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง


#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ