สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เดินหน้าเปิดหลักสูตรใหม่ “ผู้ช่วยพยาบาล” เรียน 1 ปี พร้อมมีงานทำ เสริมกำลังคนด้านสุขภาพแห่งยุคเทคโนโลยีสุขภาพ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

นับจากการเปิดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์เข้าสู่ปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์และชีวาสุขวิทยาลัย (PIM College of Health & Wellness) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ได้ดำเนินงานในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศด้านสุขภาพ ส่งผลให้ได้รับการยอมรับและความสนใจเป็นวงกว้าง เกิดการขยายผลต่อเนื่อง จึงเดินหน้าเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse) ระยะเวลาเรียนและฝึกปฎิบัติ 1 ปี สร้างคนสู่การเป็น “ผู้ช่วยพยาบาลนักจัดการ” ที่มีสมรรถนะและทักษะอาชีพตามที่ตั้งไว้ และความสามารถในการดูแลที่มีคุณภาพเหนือความคาดหวัง แห่งยุคเทคโนโลยีสุขภาพ แต่ยังคงไว้การบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ซึ่งหลักสูตรได้รับการรับรองตามมาตรฐานจากสภาการพยาบาล เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือสถานบริการสุขภาพอื่นๆ ที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรของพีไอเอ็มได้ทันที อีกทั้งหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ได้รับการรับรองจาก ก.พ. ในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด

หลักสูตรยังคงโดดเด่นด้วยการเรียนและฝึกปฏิบัติรูปแบบ Work-based Education ที่เป็นอัตลักษณ์ตามแบบฉบับพีไอเอ็มภายใต้รูปแบบนี้มีทั้งทฤษฏีรวมถึงภาคปฏิบัติทางการพยาบาลอย่างเข้มข้นและทันสมัย อาทิ วิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น ภาษาอังกฤษ กฏหมาย และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพสามารถปฏิบัติการและช่วยเหลือแพทย์พยาบาลวิชาชีพและแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลือผู้ป่วยตามความต้องการขั้นพื้นฐานในกิจวัตรประจำวัน เช่น สังเกตอาการ วัดสัญญาณชีพ บันทึกอาการ เป็นต้น ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตรายต่างๆ การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งให้การฟื้นฟูสภาพตามแผนการรักษาแก่ผู้ป่วย เป็นต้น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดี ส่วนวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พีไอเอ็ม เปิดเผยว่า “ปัจจุบันผู้ช่วยพยาบาลถือได้ว่าเป็นอาชีพขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของสังคมอย่างมาก หลักสูตรเราเน้นผู้ช่วยพยาบาลนักจัดการที่จะมอบการบริการ ความสะดวกสบาย การดูแลด้วยใจความเป็นมนุษย์ หรือที่เรียกว่า Humanize Healthcare นอกเหนือจากวิชาพื้นฐานแล้ว ยังเสริมความรู้ที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตรนั่นคือ ทักษะการเป็นผู้นำ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จากคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฎิบัติพื้นฐานอย่างเข้มข้นในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลด้านการดูแลผู้ใหญ่ การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลเด็ก สุขภาพจิต และอนามัยชุมชน พร้อมการศึกษาดูงานเสริมมุมมองทัศนคติของการทำงาน สำหรับหลักสูตรนี้จะรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นม.6แล้วขึ้นไป และยังเปิดกว้างให้กับผู้สนใจอื่นๆ เช่น เจ้าของธุรกิจเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจด้านดูแลสุขภาพ หรือผู้ที่อยากเปลี่ยนสายอาชีพ และยังสามารถต่อยอดสู่การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยการฝึกอบรมเพิ่มเติมได้

ทางด้านหลักสูตรได้รับการสนับสนุนความร่วมมือและสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน จากสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผู้เรียนจะรับประสบการณ์และเรียนรู้ทุกกระบวนการที่จำเป็นจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันด้านวิชาการการันตีคุณภาพการสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตร พร้อมการฝึกปฏิบัติในห้องแล็บทันสมัย PIM Advance Nursing Lab หรือ Professional Care Park ณ สถาบันการจัดการจัดปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี จังหวัดชลบุรี รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานจริงก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งมั่นใจได้ว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำรับรองอย่างแน่นอน

ผู้ช่วยพยาบาล คือบุคลากรทางการพยาบาลที่เป็นกลไกสำคัญให้การช่วยเหลือการดูแลหน่วยงานในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ทำหน้าที่ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพในการทำงานสอดรับซึ่งกันและกัน ถือเป็นอาชีพยอดฮิตเหมาะสำหรับผู้สนใจประกอบวิชาชีพสายสุขภาพ เนื่องด้วยเป็นหลักสูตรที่เรียนเพียง 1 ปี และมีงานรองรับ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เรียนได้ตามความเหมาะสมกับเวลาและการใช้ชีวิตของแต่ละคน ซึ่งพีไอเอ็มจะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2567 สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
2. ไม่จำกัดเพศ
3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพ
5. อายุ 16 ปีขึ้นไป

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร (ไม่ร่วมค่าเครื่องแบบนักศึกษา – ค่าหอพัก) จำนวน 60,000 บาท

ช่วงเรียน :         พุธ – ศุกร์           เวลา 17.00-20.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์     เวลา 08.00-19.00 น.

ช่วงฝึกปฏิบัติ :   จันทร์ – ศุกร์       เวลา 08.00-17.00 น.

สถานที่เรียน : คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

**มีงานพาร์ทไทม์และรายได้พิเศษระหว่างเรียน

ฟรี!

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพสู่มืออาชีพ มูลค่า 20,000 บาท
หลักสูตรแต่งหน้าและทำผม มูลค่า 10,000 บาท
หลักการบริการเหนือระดับ มูลค่า 20,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. 02-855-1117, 02-855-1118
Website https://ns.pim.ac.th/
Facebook https://www.facebook.com/pimfanpage/
กรอกใบสมัครออนไลน์ https://forms.gle/FFNMiLBUe6M7p3XY9