คณะพยาบาลศาสตร์ พีไอเอ็ม จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาพยาบาลวิชาชีพหลักสูตร 2.5 ปี

คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาพยาบาลวิชาชีพชั้นปีที่1 จำนวน 23 คน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น) เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมในการขึ้นฝึกปฎิบัติงาน ณ หอผู้ป่วย และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าให้กับตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม รวมทั้งการมอบรางวัลแก่นักศึกษาตัวอย่างความสำเร็จ ในฐานะการเป็น PIM Nurse ทั้งการเรียนทฤษฎีและการปฏิบัติ

โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำทีมโดย คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายบริหาร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คุณพีรพงศ์ หิรัญวิริยะ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริหารทรัพยากร และคุณปาริชาต บัวขาว รองอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรของสถาบัน อีกทั้งแขกผู้มีเกียรติในแวดวงการแพทย์และการพยาบาล นายแพทย์สมเกียรติ บวรเสรีผไท รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ดร.ทิวาพร พงษ์มารุทัย Head of Nursing Planning บริษัท ซีพี เมดิทัล เซ็นเตอร์ จำกัด (CPMC) คุณพรเพ็ญ เมธาจิตติพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา คุณสุภาพ ซิ้มฉันท์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเมืองพัทยา ร่วมแสดงความยินดีในพิธีครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ หอประชุม อาคาร Canteen สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี (PIM EEC) จังหวัดชลบุรี

พิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปีคือพิธีการสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นก้าวแรกของการเข้าสู่การเป็นวิชาชีพพยาบาล รวมถึงเป็นเครื่องหมายแสดงถึงเอกลักษณ์วิชาชีพพยาบาลให้ตระหนักถึงภาระและหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทุกคนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนประทีป เพื่อรำลึกถึง มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (Florence Nightingale) ผู้บุกเบิกและวางรากฐานวิชาชีพการพยาบาลแผนใหม่ โดยแสงสว่างของดวงประทีปสื่อถึงแสงที่ขับเคลื่อนความมืดมน ความทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บให้หายไป พร้อมกันนี้ผู้แทนจากโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี อาทิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้กล่าวแสดงความยินดีในฐานะทางเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาของพีไอเอ็มที่ร่วมให้การสนับสนุนสถานที่ฝึกปฎิบัติงานและมอบความรู้แก่นักศึกษา

ในการนี้ คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายบริหาร ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ว่า “ดีใจที่ได้เห็นพยาบาลรุ่นแรกของพีไอเอ็ม ประเทศไทยจะมีคนเก่งมีความรู้ ความสามารถ เราต้องพัฒนาหรือยกระดับอาชีพให้มากขึ้น ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมมือและให้การสนับสนุน และหวังว่านักศึกษาพยาบาลทุกท่านจะนำความรู้ไปบำเพ็ญประโยชน์ให้สมกับวิชาชีพ สร้างคุณค่ากับสังคม ประเทศ ช่วยดูแลชีวิตคนที่ซึ่งนับว่ามีค่าอย่างมาก รวมทั้งช่วยจรรโลงและพัฒนาวิชาชีพนี้ให้ก้าวหน้าสืบไป”

ขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า “มีความปลาบปลื้มใจที่เห็นนักศึกษาทุกคนได้รับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ถึงแม้จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ทุกท่านตั้งใจจัดให้อย่างประทับใจ เพราะเป็นพิธีแห่งการชื่นชมยินดี และเป็นพิธีที่มีเกียรติก่อนจะก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพในอนาคต สำหรับนักศึกษาชายผู้ที่ได้รับการติดเข็ม นักศึกษาหญิงผู้ที่ได้รับหมวกพยาบาลในวันนี้ ต้องผ่านการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติในห้องปฏิบัติการในระดับหนึ่ง นับต่อจากนี้จะเริ่มปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริง วันนี้แสดงให้เห็นว่าเราคือผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้รับบริการโดยที่ไม่เลือกชั้นวรรณะ และให้การพยาบาลอย่างเต็มที่และมีคุณภาพมากที่สุด ซึ่งนักศึกษามีคุณลักษณะพึงประสงค์ตรงตามเจตนารมณ์ของคณะ”

รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า “พิธีนี้ถือเป็นการสืบทอดปฏิฐานของวิชาชีพ เมื่อได้สวมหมวกพยาบาลแล้ว นักศึกษาทุกคนจะต้องไม่ลืมจรรยาบรรณวิชาชีพอันได้แก่ ความเมตตา ความกรุณา ความเสียสละ ความอดทน และความอดกลั้น พร้อมมีความภูมิใจที่ได้สืบทอดพระปณิธานสมเป็นพยาบาลใต้ร่มพระบารมี”

คุณรัฐนันท์ ปินใจ หรือ โตโต้ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น) เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจที่ได้รับเข็มประดับชั้นปี หลังจากการที่ได้เรียนการดูแลคนไข้แบบองค์รวม เรียนรู้ระบบต่างๆของร่างกาย กระบวนการพยาบาลพื้นฐานมาแล้ว ตอนนี้พร้อมที่ฝึกปฏิบัติจริงที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ เพื่อไปต่อยอดกับการทำงานพยาบาลวิชาชีพในอนาคต และมีความตั้งใจที่เป็นส่วนหนึ่งช่วยพัฒนาทั้งการพยาบาลให้ดีขึ้น และเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด คอยสนับสนุนให้องค์กรเติบโตมั่นคงในระดับสากล”

คุณรัตติยา ปินใจ ผู้ปกครองนายรัฐนันท์ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและยินดีกับลูกและนักศึกษาทุกคน แม่ภูมิใจกับโตโต้มาโดยตลอด เราเห็นเขาตั้งใจมุ่งมั่นจนมาถึงวันนี้ ได้เห็นลูกในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งทำให้รู้สึกตื้นตันมากๆ มองว่าการที่ลูกเรียนพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มั่นคง สามารถเลี้ยงตัวเองได้ อีกทั้งยังได้รับการปลูกฝังการเป็นคนดีของสังคม และเมื่อลูกเรียนจบแล้วจะมีงานที่มั่นคงรอลูกอยู่”

ทางด้าน ป๊อบ คุณอัจฉรียา เกตุพานิช อีกหนึ่งนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น) กล่าวถึงการเรียนที่นี่แตกต่างจากเดิม ได้ลงมือปฏิบัติในห้องปฎิบัติการจริง จากนี้จะไปฝึกที่หอผู้ป่วยจริงที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาเช่นกัน “ตอนนี้ตื่นเต้นมาก ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือเพิ่ม ก่อนไปทางคณะจะให้ทบทวนการหัตถการต่างๆ ในห้องปฎิบัติการอีกครั้ง สำหรับวันนี้ที่ได้รับหมวกก็ต้องตระหนักว่าเรามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยวางแผนกับอนาคตไว้ว่าจะตั้งใจเรียนให้ประสบความสำเร็จ และจะทำงานอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล”

คุณมาลี เพ็ชรไทย ผู้ปกครองนางสาวอัจฉรียา กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวลูก การได้มาเห็นลูกในพิธีรับหมวก ทำให้ซาบซึ้ง และคิดถูกแล้วที่สนับสนุนลูกมาเรียนที่พีไอเอ็ม พร้อมทั้งมั่นใจว่าเมื่อลูกเรียนจบแล้วจะมีงานทำรองรับในองค์กรระดับประเทศ อนาคตของลูกน่าจะไปได้ไกล”

ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้เน้นการจัดการศึกษาและการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาล ตั้งแต่ปี 2565 เป็นปีแรก มีพันธกิจหลักคือการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ สามารถปฎิบัติงานได้ในสถานาการณ์จริง มีความรับผิดชอบ ปฎิบัติหน้าที่ด้วยกำลังความสามารถ รวมถึงมีความซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่ได้รับมอบหมาย